1. اجرای علنی مجازات‌های اسلامی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-100

10.30497/fiqh.2015.1983

سید مصطفی محقق داماد؛ مهدی نیکجو