1. وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-87

10.30497/fiqh.2017.2039

احمدعلی قانع؛ سجاد امینی هرندی


2. مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-90

10.30497/fiqh.2016.2024

احمدعلی قانع؛ سید روح الله رضوی


3. بررسی فقهی تبلیغات تجاری

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-142

10.30497/fiqh.2014.2437

احمدعلی قانع؛ سعید پورصیامی