1. نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 391-414

10.30497/fiqh.2020.75606

حسینعلی سعدی؛ احسان آهنگری


2. تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-66

10.30497/fiqh.2020.75391

حسین بیرشک؛ احسان آهنگری؛ اسحاق سلطانی


3. بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-176

10.30497/fiqh.2017.2283

عابدین مؤمنی؛ محسن نورپور؛ علی زاهد؛ احسان آهنگری


4. بازکاوی آموزه‌های فقهی سائد بر رسانه دینی و تأثیر آن در مبارزه با قاچاق

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 45-64

10.30497/fiqh.2013.2454

احسان آهنگری؛ حبیب حاجتمند