1. وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-87

10.30497/fiqh.2017.2039

احمدعلی قانع؛ سجاد امینی هرندی