1. بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-42

10.30497/fiqh.2020.75390

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان


2. بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-178

10.30497/fiqh.2018.2289

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی


3. ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-65

10.30497/fiqh.2017.2033

اصغرآقا مهدوی؛ مسعود جهاندوست دالنجان


4. امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-26

10.30497/fiqh.2016.2018

مسعود جهاندوست دالنجان