1. بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-58

10.30497/fiqh.2016.2020

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی سقازاده