1. بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-42

10.30497/fiqh.2020.75390

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان


2. بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-178

10.30497/fiqh.2018.2289

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی


3. موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-115

10.30497/fiqh.2016.2022

محمود جمال الدین زنجانی؛ مصطفی شریفی