1. واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-126

10.30497/fiqh.2017.2030

حبیب حاجتمند؛ عبدالله حبیبی منش