1. مضاربه با پول الکترونیک

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-87

10.30497/fiqh.2018.2286

صادق الهام


2. بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-31

10.30497/fiqh.2017.2032

حسینعلی سعدی؛ صادق الهام