1. بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-178

10.30497/fiqh.2018.2289

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی


2. نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-146

10.30497/fiqh.2017.2041

محمدجواد فلاح یخدانی؛ محمدحسین علی پور انجایی