1. نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-146

10.30497/fiqh.2017.2041

محمدجواد فلاح یخدانی؛ محمدحسین علی پور انجایی