1. حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-174

10.30497/fiqh.2017.2042

احسان محبوبی نیه