1. تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-35

10.30497/fiqh.2017.2315

اصغرآقا مهدوی؛ محمدرضا عباسی