1. شرط سقوط حق طلاق زوج در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 79-106

10.30497/fiqh.2013.2447

روشنعلی شکاری؛ محمدحسین احمدپور