1. واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-60

10.30497/fiqh.2013.2445

علیرضا عالی پناه؛ محمدسعید مصباح