1. بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-94

10.30497/fiqh.2017.2320

علیرضا عالی پناه؛ محمدحسن تاج لنگرودی