1. امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-188

10.30497/fiqh.2020.75597

هادی رحیمی؛ امیر وطنی؛ حسین ناصری مقدم


2. ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-30

10.30497/fiqh.2017.2278

غلامحسین الهام؛ امیر وطنی؛ محبوبه حسن زاده