1. چیستی و چرایی تغییر حکم در فقه عامه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-120

10.30497/fiqh.2017.2281

حسین بیرشک؛ عبدالسلام امامی