1. بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-176

10.30497/fiqh.2017.2283

عابدین مؤمنی؛ محسن نورپور؛ علی زاهد؛ احسان آهنگری