1. بیع کار در فقه امامیه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-144

10.30497/fiqh.2017.2282

سیامک جعفرزاده؛ سیدسلمان مرتضوی