1. بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-33

10.30497/fiqh.2018.2284

محسن اسماعیلی؛ هادی دهنوی؛ مهدی حبیبیان


2. بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-50

10.30497/fiqh.2014.2433

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی حبیبیان