1. الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-61

10.30497/fiqh.2018.2285

محمد عیسائی تفرشی؛ عباس کاظمی؛ محمد الهی