1. بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون‌گذاری

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-114

10.30497/fiqh.2018.2287

امیر حسین ورشوچی منفرد؛ مهدی ساجدی