1. روش‌شناسی فقه حکومتی

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-147

10.30497/fiqh.2017.2317

سید مهدی مرتضوی نژاد؛ سید محمدمهدی میرباقری