1. تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-174

10.30497/fiqh.2017.2318

محمدزمان رستمی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ محمدهادی رستمی