1. عنصرشناسی بیع (نقد فقهی - حقوقی ماده 338 قانون مدنی)

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-160

10.30497/fiqh.2019.75383

علیرضا عالی پناه؛ مرتضی نجف آبادی؛ هادی دهنوی


2. ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.30497/fiqh.2019.2419

علیرضا عالی پناه؛ حمیدرضا حبیبی


3. بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-94

10.30497/fiqh.2017.2320

علیرضا عالی پناه؛ محمدحسن تاج لنگرودی


4. ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

10.30497/fiqh.2014.2434

علیرضا عالی پناه؛ امیرحسین وفائی نیا


5. واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-60

10.30497/fiqh.2013.2445

علیرضا عالی پناه؛ محمدسعید مصباح