1. ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

10.30497/fiqh.2014.2434

علیرضا عالی پناه؛ امیرحسین وفائی نیا