1. تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

10.30497/fiqh.2019.2420

غلامرضا مصباحی مقدم؛ محمد حسین نعمتی