1. جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-90

10.30497/fiqh.2020.75392

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشنهاد