1. ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.30497/fiqh.2019.2419

علیرضا عالی پناه؛ حمیدرضا حبیبی