1. اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

10.30497/fiqh.2019.2422

محمد رسول آهنگران؛ نوید امساکی