1. بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-92

10.30497/fiqh.2019.2423

احمد باقری؛ محمدعلی راغبی؛ مصطفی درزی رامندی