1. بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-120

10.30497/fiqh.2019.2424

سید علی حسینی؛ مهدی عرفانیان


2. قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 125-150

10.30497/fiqh.2014.2443

سید علی حسینی