1. کارکردهای نهاد وقف در نظام ایران و مصر با تأکید بر فقه اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-80

10.30497/fiqh.2013.2452

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علی صدقی