1. ماهیت وصیت عهدی و نسبت سنجی آن با نهادهای حقوقی مشابه

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-26

10.30497/fiqh.2014.2432

اسدالله امامی؛ محمدحسین اسفندیارپور