1. بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-50

10.30497/fiqh.2014.2433

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی حبیبیان