1. واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-114

10.30497/fiqh.2014.2436

محمد روشن؛ اسماعیل محمدپور