1. بررسی فقهی - اقتصادی اجاره ابزار تولید (مطالعه موردی نظرات شهید صدر و امام موسی صدر)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-24

10.30497/fiqh.2013.2451

اصغرآقا مهدوی؛ حمیدرضا تمدن؛ علی زاهد