1. واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 267-290

10.30497/fiqh.2019.75480

محمدحسن گلی شیردار؛ سکینه منظری مجید