1. بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین‌المللی

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-182

10.30497/fiqh.2019.75384

کیومرث کلانتری؛ صالح غفاری چراتی؛ امین رادمان