1. عنصرشناسی بیع (نقد فقهی - حقوقی ماده 338 قانون مدنی)

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-160

10.30497/fiqh.2019.75383

علیرضا عالی پناه؛ مرتضی نجف آبادی؛ هادی دهنوی