1. بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 235-266

10.30497/fiqh.2019.75387

محمد اسحاقی آستانی؛ احمد امانی