1. تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-66

10.30497/fiqh.2020.75391

حسین بیرشک؛ احسان آهنگری؛ اسحاق سلطانی