1. بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-134

10.30497/fiqh.2020.75394

اسماعیل محمدزاده؛ حبیب حاجتمند