1. بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 243-256

10.30497/fiqh.2020.75600

محسن اسماعیلی؛ محمدمهدی حیدری