1. امکان سنجی «تقلب نسبت به قانون» از طریق «حق حبس»

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-218

10.30497/fiqh.2020.75598

محمدعلی سعیدی؛ عباس قاسمی حامد؛ مصطفی شاهبازی