1. مبانی فقهی و حقوقی «سوت‌زنی» با تطبیق بر حقوق آمریکا

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 369-390

10.30497/fiqh.2020.75605

محمدعلی معیرمحمدی؛ احمد بیگی حبیب آبادی؛ حسین پاشایی