نویسنده = محمدرضا علمی سولا
بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 151-180

10.30497/irj.2021.76043

مصطفی شریفی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدرضا علمی سولا