1. جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

دوره 6، شماره 11، مهر 1396، صفحه 71-96

10.30497/fiqh.2017.2280

اصغرآقا مهدوی؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی


2. قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد

دوره 3، شماره 5، مهر 1393، صفحه 97-120

10.30497/fiqh.2014.1978

خلیل الله احمدوند؛ زهرا سپهوند