1. وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-87

10.30497/fiqh.2017.2039

احمدعلی قانع؛ سجاد امینی هرندی


2. بررسی ادله فقهی بطلان مهریه های سنگین

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-92

10.30497/fiqh.2017.2029

محمد سربازجمشید